Tournoi Beaujolais nouveau : 5 000 € garantis - Kill Tilt